Stanovy Spolku Atelier Petrlenka

Úvodní ustanovení

Čl. 1 Název a sídlo

 

1.      Spolek Atelier Petrlenka (dále též jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.

2.       Sídlo :  Žižkovec  5 Praskačka 503 27

Účel a předmět činnosti spolku

Čl. 2 Účel spolku

 

Posláním spolku je vytvářet širokou nabídku zájmových volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé

Čl. 3 Předmět činnosti

 

1.      Pro naplnění svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti

a)      Pořádání příměstských táborů a jiných zotavovacích akcí pro děti a mládež

b)      pořádání přednášek, besed a výstav pro veřejnost

c)      pořádání výtvarných kurzů a kroužků

d)      pořádání tradičních lidových a kulturních akcí

 

2.      K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku.

Členství

Čl. 4 Členové spolku

 

1.      Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

2.      Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku, o které rozhoduje předseda. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

3.      Členové mají právo

a)      účastnit se členské schůze

b)      účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a podílet se na praktické činnosti

c)      požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku

4.      Členové mají povinnost

a)      chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku

b)      dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů

c)      šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením

 

 

 

5.      Členství ve spolku zaniká

a)      úmrtím člena

b)      dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku

c)      dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení

d)      zánikem sdružení

 

Čl. 5 Orgány spolku

 

1.      Orgány spolku jsou členská schůze a předseda a místopředseda

2.      Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem spolku. Zastupují spolek navenek a starají se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti jsou vázáni rozhodnutími členské schůze

3.      Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na pětileté funkční období.

4.      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku.

Čl. 6 Jednání členské schůze

 

1.      Pozvánku na členskou schůzi rozesílá elektronickou poštou předseda všem členům spolku nejméně 3 dny před termínem konání členské schůze bez stanovení programu.

2.      Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Stejně tak i pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku . Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis.

Hospodaření

Čl. 7 Hospodaření spolku

 

1.      Zdroji majetku a hospodaření jsou zejména

a)      Dary a příspěvky právnických a fyzických osob

b)      Příspěvky z veřejných rozpočtů

c)      Účelově zaměřené granty

d)      Podnikatelská vedlejší činnost

2.      Všichni členové spolku jsou povinni chránit majetek spolku.

3.      Členové mohou se souhlasem předsedy využívat majetek spolku i pro své osobní potřeby.

 

Zánik spolku

Čl. 8 Dobrovolné zrušení spolku

 

1.      Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je zapotřebí , aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

2.      O vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje členská schůze.

Čl. 9 Přeměna spolku

 

1.      Členská schůze může rozhodnout o přeměně (fúze, rozdělení, změna právní formy) spolku. K přijetí takového usnesení je třeba aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

2.      Při změně právní formy musí rozhodnutí členské schůze o přeměně též upravit právní poměry členů spolku.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

 

Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne  6.8. 2013

Čl. 9 Členové orgánů spolku

 

Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov. Pro posouzení dne zahájení funkčního období a pro jeho délku se použijí dosavadní stanovy.  

Čl. 10 Účinnost

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.

V Žižkovci  dne 1.12.2015